Donovan Mitchell, Utah Jazz menyetujui perpanjangan lima tahun

Donovan Mitchell, Utah Jazz menyetujui perpanjangan lima tahun