Gordon Monson: BYU memiliki hari ini, besok menjadi milik Utah

Gordon Monson: BYU memiliki hari ini, besok menjadi milik Utah