House menyetujui cek $ 2.000, dikirim ke Senat yang dipimpin

House menyetujui cek $ 2.000, dikirim ke Senat yang dipimpin GOP